Ole Petter Bjerkek

Ole Petter Bjerkek har skrevet 70 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kjeld Thor Magnussen: Send til godkjenning 19. mars 2018
  2. Kjeld Thor Magnussen: artikkelforslaget ble avvist 19. desember 2017
  3. Rolf Aamot - utdypning: oppdatert 4. november 2013
  4. Emil Victor Langlet - utdypning: oppdatert 23. oktober 2013
All aktivitet

Biografi

Ole Petter Bjerkek, født 1942, kunsthistoriker og fagforfatter MNFFO og MFMK, tok magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo våren 1977 med støttefagene filosofi og religionshistorie. Støttefagenes spesiale omfatter estetikk og verdifilosofi, og myten som billed- og symbolskapende historie. Hans arkitekturhistoriske avhandling om "Vår Frelsers Kirke og Trefoldighetskirken i Oslo" (380 sider) beskriver de aktuelle prosjekt som Christiania kommune 1834-1858 mottok i forslag til restaurering av Oslo domkirke og til oppførelse av den nye Trefoldighetskirken. Disse forslag ble utført av samtidens mest fremstående arkitekter som Alexis de Chateauneuf, Christian Heinrich Grosch, Hans Ditlev Frants Linstow, Johan Henrik Nebelong, Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. I studietiden gjennomførte han studiereiser i Norden og til England, Tyskland, Nederland, Belgia og Italia (Det norske Institutt i Roma 1975), og senere til Frankrike, Bulgaria og Egypt.

Før studiene ved Universitetet ble Bjerkek 17 år gammel opptatt som elev ved Befalsskolen for Hærens Samband, Jørstadmoen. Tjenestegjøringen i Forsvaret ble avsluttet hos Generalinspektøren for Hærens Samband med examen artium på 8 mnd. som privatist ved Bjørkenes privatskole. - Etter studietiden ved Universitetet arbeidet han ved Munch-Museet, Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo, bl.a. som kst. byantikvar i 1993 og rådgiver for Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo 1994. - Som fagforfatter har han bidratt til artikler og bøker i Norge, Tyskland, Italia og USA, bl.a. Norsk kunstnerleksikon (1981-86), Norsk biografisk leksikon (1999-2006), Store norske leksikon (2009), Das Allgemeines Künstlerlexikon (2008-2011) og Luminous-Lint (2009), USA.

Med sin faglige kompetanse ble han sensor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo (1992-2010), og bidro som ekstern rådgiver bl.a. for doktor- og mastergradsstudiet ved Arkitekthøyskolen i Oslo (2007- 2017), OsloMet (2020) og til faglitterære utgivelser. For tiden arbeider han med transkribering av gotisk håndskrevne dokument bl.a. Røros kirke (1779-1786), Filharmonien i Bergen (1769) og maleren Johannes Flintoe (1787-1870) for publisering bl.a. ved Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling (Kilde). Innenfor sitt yrkesaktive område har han vært medlem i ICOMOS Norge (1976-2019 ) og andre fagorienterte foreninger, bl.a. Treets Venner,  TICCIH og Fortidsminneforeningen.

Gjennom et politisk og sosialt rådgivende engasjement for lokalmiljøet var han medlem bl.a. av Bærum kommunestyre og kulturutvalg (1987-91). Han bidro etter hvert også til langsiktig ideskaping og konkrete tiltak sammen med den kommunale administrasjon og Statens Vegvesen om realisering av E16 (Vøyenenga-Bjørum Sag 1981-2009 - en fire felts vei, to tunneler og kryss med støyskjermende volder). På det lokal plan var han medlem i Bryn menighetsråd (1998-2002), Skui vel (1982- ), Skuibakkens Venner (2007- ), foreldrerådsformann (FAU og SU) på Skui grunnskole (1981-83) og Bjørnegård videregående skole (1983-85). 

Publiserte arbeider:  - Bidrag til Byantikvarens jubileumsbok 2016: Byantikvaren 60 år!  Hva var vel byen uten deg? 1956-2016, sm. Tove Solbakken: "Thorleif Sellæg og hans restaureringsarbeider" , s. 24-29, ill.: https://byantikvaren.files.wordpress.com/2016/11/5-sellc3a6g.pdf,  og "Akerselva miljøpark", et miljøprosjekt lansert av miljøvernminister Sissel Rønbeck, s. 68-75, ill.: https://byantikvaren.files.wordpress.com/2016/11/14-akerselva- miljc3b8park.pdf , Oslo 2016. - Rapport om Ståvibekken, Bærum Elveforum, april 2016, 58 sider [erstatter utgave i nov. 2014, 40 sider og des. 2015, 56 sider] - Arkitekturårboken 2012, "Trefoldighetskirken: Landets første offentlige arkitektkonkurranse 1849-1850 - et kulturhistorisk taktskifte", side 76-86 ill., Arkitekturmuseet, Pax forlag 2012 - Kunst og Kultur, bokanmeldelse, Oslo 2011, side 176-177 vedr. Helga Tvinnereim, Plass og monument i urbane miljø, Tapir Forlag 2010. - Historisk Tidsskrift, bokanmeldelse, Oslo 2010, side 741-745 vedr. Kari Hoel, Monumentalarkitektur i Oslo - Fra kongens slott til kunnskapens tempel, Universitetsforlaget 2009. - Skjoldastraumen kyrkje, "Ein arkitekturhistorisk bakgrunn"  [Wiesbadener-programmet 1891], Nedstrand sokneråd, Rogaland 2010, side 64-71,122 ill. - Stephan Tschudi-Madsen: biografi, tillitsverv og bibliografi, Oslo 2007, 29 sider - se vedlegget til hans nekrolog skrevet av professor Per Jonas Nordhagen: http://www.dnva.no/c44745/artikkel/vis.html?tid=44770 - Aftenposten, "Oslo før og nå", ni artikler som bidrag til Byantikvarens 50 års jubileum 2006, Riksantikvarens bibliotek 2007. - Kirken på Kalvehaugen - Vestre Aker kirke gjennom 150 år, med artikler om kirkens arkitektur, dens vedlikehold og Christen Bruns altertavle (1855-57), Oslo 2005. - "Deutscher Einfluss auf die norwegische Architektur zwischen 1835-1935", Deutsch-Norwegische Freundchaftsgesellschaft, DNF-Magazin 2004, Nr. 3, Seite 4-5, ill. - Stille sorg - Mourning, om Stig André Ristesunds maleri 1995-99, Sarpsborg 2003, 46 sider ill. (tospråklig utgave, norsk og engelsk). - Arkitektur i Norge, "Schirmer og von Hanno - Fra Tyskland til Norge", Arkitekturmuseet, Oslo 2002, side 70-83 ill.  [Eisenach-regulativet 1861 i norsk oversettelse]. - Alexis de Chateauneuf 1799-1853, Architekt in Hamburg, London und Oslo, "Alexis de Chateauneufs Wirken in Christiania", Hamburg 2000, side 67-75 ill. - Fortidsminneforeningens årbok, "En reforms idealanlegg: Gaustad sykehus 1844-2000", sm. Nils Retterstøl, Oslo 2000, side 137-155, ill., kart med Summary. - Bærum Vest Rotary Klubb 1987-1997, bl.a. "Hvordan dannelsen av en ny Rotaryklubb ble til" og norsk klubbgenealogi, Bærum Vest Rotary 1997, foto Svein Holo, 126 sider. - Bergehus - noen historiske innfallsvinkler omkring stedet for en verdensomspennende skipsfartsnæring, sm. Anne Kathrine Heggebø, Oslo 1994, 120 sider ill. - Nationen, "Malment furuvirke er gull verdt", artikkel utarbeidet sm. journalist Svein Solli, Nationens ekstranummer for juni 1990, s. 39. Smh. Skogeieren, nr. 11, 1986, side 47. - Meyerløkka Katta (MK), organ for borettslaget Katta, "Oslo - kulturlandskapet som ligger hvilende i det tusenårige bildet", nr. 3, 1989, side 2 og 30 og "Oslos historie med inn i framtiden", nr. 4, 1989, side 2 og 7-8. Det beboerstyrte initiativ inngikk senere blandt 43 reguleringsplaner utarbeidet i 1991-92 (hovedsakelig konsentrert om Akerselva Miljøpark). - Krøderbanen som museumsjernbane, (red.) komiteutredning for Riksantikvaren, 3 bind, Oslo 1986, 340 sider (bind 1 omtaler bl.a. norsk jernbanehistorie, 133 sider). - Bryn Kirketidende, "Bryn kirke 125 år 1986", Bærum kommune 1986, side 8-10 ill. (Emanuel Vigelands prekestol, altertavle, kandelabre og glassmalerier 1911-13) og 12 ill. (Christen Bruns opprinnelige altertavle 1861) - Skogeieren, "Tømmerrenna i Vennesla bør bevares", Oslo 1982, nr. 3, side 30, artikkel utarbeidet sm. journalist Svein Solli. Agder Skogeigarlag har sikret fremtidig vedlikehold. - Asker og Bærums Historielags årbok, "Ulvestuen og kulturlandskapet på Isi i Bærum", skrift nr. 26, 1985, side 256-268 ill. bl.a. med tegninger av Marianne Brochmann. - Vern og Virke, "Sysselsettingsmidler og kulturminnevern - Gjennomføring av tiltakene", Riksantikvarens årbok, Oslo 1984, side 7 [40 mill. kr, 151 prosjekt, 1.000 mann i ett år]. - Fortidsvern, "Nytt om Riksantikvaren" Hærens forvaltningsskole på Fredriksten festning i Halden og antikvarisk restaurering av Brådland-bygningen, nr. 3, 1981, side 20 ill. - Kunst og Kultur, "To nazarenske altertavler i Norge" [Eduard Jakob von Steinle (1810-1886) Asak kirke og Christen Brun (1828-1917) Veste Aker kirke], Oslo 1979, s. 161-166 ill. - Bryn Kirketidende, "Emanuel Vigelands glassmalerier i Bryn kirke", Bærum kommune 1979, nr. 1 side 8-9, nr. 2 side 8-9, nr. 3 side 8-9, nr. 4 side 8-9 og nr. 7 side 8-9 og 13 ill. - Alexis de Chateauneufs Dreifaltigkeitskirche in Oslo und seine Vaterstadt Hamburg, Hamburg 1979, 64 sider ill. (tre proskjektfaser sammenholdt med forbilder fra Hamburg) - St. Hallvard, "Soria Moria 50 år - Nyklassisistisk kultursenter og møtested på Torshov jubilerer", Oslo 1978, side 212-226 ill. - St. Hallvard, "Vår Frelsers kirke: Monumentalbygg langs Karl Johans gate", Oslo 1978, side 123-133 ill. vedr. de to sett av prosjekter fra Linstow, Grosch og Chateauneuf. - Morgenbladet, "Monumentalbygg i gresk korsform: Trefoldighetskirken", Oslo 12.07.1978, side 5. Et idealbygg for protestantisk-evangeliske kirker. - Fortidsminneforeningens årbok, "Anvendelse av asfalt som kirkegulvbelegg i det forrige århundre", Oslo 1976-77, side 77-84 ill. som begrunner tiltakene i Petri Kiche, Hamburg. - St. Hallvard, "St. Olavs Domkirke i Oslo - omkring funnet av H. E. Schirmers originaltegninger", Oslo 1976, side 100-119 ill., og "Trefoldighetskirken i Oslo - omkring dens plassering på Hammersborg", side 33-37 ill., "Trefoldighetskirken" og "Det katholske Capel", side 37-43 ill. og "En sluttreplikk", Oslo 1977 side 47-48. - Friedrich von Schiller: "Om menneskets estetiske oppdragelse". En strukturell gjennomgåelse og sammenfatning av Schillers filosofiske verk, et seminarinnlegg ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo 1971. Se Najonalbibliotekets Håndskriftsamling: http://www.nb.no/hanske/navneskjema.php