Kirsten Sivesind

Professor i pedagogikk, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kirsten Sivesind har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. utdanningspolitikk: oppdatert 18. juli 2024
  2. enhetsskolen: oppdatert 18. juli 2024
  3. enhetsskolen: oppdatert 18. juli 2024
  4. enhetsskolen: oppdatert 18. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Utdanningspolitikk 10

Biografi

Kirsten Sivesind (født 1963) er Professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Universitet i Oslo. Hun ble fagansvarlig for utdanningspolitikk på snl.no i 2024. Sivesind har forsket på utdanningspolitikk gjennom flere tiår. På overgangen til 2000-tallet studerte hun hvordan læreplanutvikling knyttet til Reform 97, ble organisert i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. I den forskningsbaserte evalueringen av Reform 97 studerte hun samspillet mellom læreplaner og andre statlige reformmidler på nasjonalt og lokalt plan. De siste fem årene har Sivesind ledet et stort forskningsprosjekt om kunnskapsbruk i legitimering av nordiske skolereformer. Sivesind studerer de historiske linjene som skaper stabilitet i reformarbeid og de utdanningspolitiske endringene som følger av den internasjonale påvirkningen.

Sivesind har anvendt et bredt repertoar av metodiske innfallsvinkler i  studier av utdanningspolitikk og reformarbeid. Hun har studert hvordan læreplaner reflekterer en didaktisk semantikk som former tankesett og forståelser for hvordan politikere, forskere, lærere og andre omtaler skolen. Dessuten har undersøkt hvordan dette vokabularet muliggjør og umuliggjør danning som et offentlig og pedagogisk anliggende. Endelig har hun analysert hvordan internasjonale programmer og rammeverk bidrar til endring av tankesettene med konsekvenser for det pedagogiske arbeidet i skolen.

Sivesind har koordinert programmer og emner i pedagogikk og utdanningsvitenskap på doktogradsnivå, masternivå og bachelornivå. Hun har lang erfaring som utøvende redaktør i European Educational Research Journal og fungerer i dag som assosiert redaktør i Journal of Curriculum Studies. Sivesind har publisert internasjonale artikler og bokkapitler på anerkjente internasjonale forlag og redigert flere spesialnumre i internasjonale tidsskrifter. Av hennes siste arbeider kan nevnes boken «Evidence and Expertise in Nordic Education Policy» (Palgrave, 2022) som hun har redigert sammen med Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo og Professor Gita Steiner-Khamsi (TC Columbia University).

Utover å studere siteringspraksiser, har hun gjort semantiske analyser av innholdet i utdanningspolitiske dokumenter, som i «Surveying Policy Discourses Across Time and Space, Internationalization of Knowledge Providers and Nordic Narratives” (Routlege 2022). Analysen av samtlige utgitte NOUer og Meldinger til Storinget (1988 – 2017) avdekker hvordan internasjonale undersøkelser influerer nasjonal utdanningspolitikk gjennom narrativer og diskurser om kvaliteten på det norske utdanningssystemet.

For mer informasjon se Sivesinds hjemmeside.

Kirsten Sivesind

Institutt for Pedagogikk

Universitetet i Oslo

Kirsten.sivesind@iped.uio.no